نمایندگی های خارجی

: ویژگی ها

  • تیم پخش نرم افزار در سطح کشور
  • متخصص در تحقیقات بازار
  • ابزارهای معرفی محصولات بصورت حرفه ای
پشتیبانی   آنلاین
تلفن  : 4-77524752(21)98+
بخش   فروش
تلفن  : 6-77524755(21)98+

میزبانی پایه :


پلانی پایه برای اشخاص و شرکت هایی که می خواهند حضورشان را بر روی وب آغاز کنند

نام پلان Win-100 Bsc Win-200 Bsc Win-500 Bsc Win-1000 Bsc
Disk Space 100 MB 200MB 500MB 1000MB
Monthly Data Transfer 1.5 GB 3 GB 5 GB 8 GB
Extra Data Transfer (monthly) Rls. _/GB
Free Setup
Instant Activation
30 Day Money Back Guarantee
Control panel H - sphere
Hosting Technology SAN
ویژگی های دامنه
Domains 1 2 3 4
Extra Domain (one time) Rls._
Separate web root per domain
Separate mail service per domain
Domain Aliases X 1 2 3
Domain forwarding X 1 2 3
Subdomains 1 2 3 4
Dedicated IP Addresses X X X X
Extra Data Transfer (monthly) Rls. _/GB
Free search engine submission X X X X
128-bit SSL Security (your cert) X X X
ویژگی های پایگاه داده ها
MSSQL 2005 Databases 1 1 2 2
MySQL Databases 1 2 3 4
MS Access Support
پشتیبانی برنامه نویسی
ASP.NET 1.1/2.0/3.5 Pages
ASP.NET 1.1/2.0/3.5 Web Services
ASP.NET 1.1/2.0/3.5 User Controls
ASP.NET 1.1/2.0/3.5 Codebehind
Classic ASP
ASP Mailers (CDO and ASPEmail)
ASP Uploading (ASPSmartUpload)
ASP Image Processing (ASPImage)
PHP
CGI-BIN (PERL)
ویژگی های طرح سایت
Frontpage 2002 Support
Custom Indexes
Custom Errors
SiteStudio Web-Based Editor
Instant OSCommerce Shopping Carts
Instant PHPBB Bulletin Boards
ویژگی های ردیابی بازدیدکنندگان
AWStats web-based stats
Webalizer web-based stats
Access to web site logs X X X X
ویژگی های پست الکترونیکی
Web Based Email
Virtual Mail Server (SMTP/POP3)
Mail Server AntiVirus
Mail Server AntiSPAM
Email Accounts 6 10 20 30
Email Forwards نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
Email Aliases نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
Email Autoresponders نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
Custom MIME types
Mailing Lists نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
ساختار
Overall 99.95% uptime
Realtime 24/7 service monitoring
Daily backup of all servers
Dual CPU servers with 2GB+ RAM
RAID data mirroring on all servers
Redundant gigabit backbones
Backup power generators
Search engine submission X X X X
(قیمت (سالیانه Rls. _ Rls._ Rls._ Rls._