نمایندگی های خارجی

: ویژگی ها

  • تیم پخش نرم افزار در سطح کشور
  • متخصص در تحقیقات بازار
  • ابزارهای معرفی محصولات بصورت حرفه ای
پشتیبانی   آنلاین
تلفن  : 4-77524752(21)98+
بخش   فروش
تلفن  : 6-77524755(21)98+

میزبانی پیشرفته :


پلانی پایه برای اشخاص و شرکت هایی که می خواهند حضورشان را بر روی وب آغاز کنند

نام پلان Win-100 Pro Win-200 Pro Win-500 Pro Win-1000 Pro
Disk Space 100 MB 200MB 500MB 1000MB
Monthly Data Transfer 2 GB 4 GB 6 GB 12 GB
Extra Data Transfer (monthly) Rls. 25000/GB
Free Setup
Instant Activation
30 Day Money Back Guarantee
Control panel H - sphere
Hosting Technology SAN
ویژگی های دامنه
Domains نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
Extra Domain (one time) Rls. 50000
Separate web root per domain
Separate mail service per domain
Domain Aliases نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
Domain forwarding نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
Subdomains نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
Dedicated IP Addresses X X 1 Free 2 Free
Extra Data Transfer (monthly) Rls. 25000/GB
Free search engine submission
128-bit SSL Security (your cert)
ویژگی های پایگاه داده ها
MSSQL 2005 Databases 3 4 8 12
MySQL Databases نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
MS Access Support
پشتیبانی برنامه نویسی
ASP.NET 1.1/2.0/3.5 Pages
ASP.NET 1.1/2.0/3.5 Web Services
ASP.NET 1.1/2.0/3.5 User Controls
ASP.NET 1.1/2.0/3.5 Codebehind
Classic ASP
ASP Mailers (CDO and ASPEmail)
ASP Uploading (ASPSmartUpload)
ASP Image Processing (ASPImage)
PHP
CGI-BIN (PERL)
ویژگی های طرح سایت
Frontpage 2002 Support
Custom Indexes
Custom Errors
SiteStudio Web-Based Editor
Instant OSCommerce Shopping Carts
Instant PHPBB Bulletin Boards
ویژگی های ردیابی بازدیدکنندگان
AWStats web-based stats
Webalizer web-based stats
Access to web site logs
ویژگی های پست الکترونیکی
Web Based Email
Virtual Mail Server (SMTP/POP3)
Mail Server AntiVirus
Mail Server AntiSPAM
Email Accounts نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
Email Forwards نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
Email Aliases نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
Email Autoresponders نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
Custom MIME types
Mailing Lists نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
ساختار
Overall 99.95% uptime
Realtime 24/7 service monitoring
Daily backup of all servers
Dual CPU servers with 2GB+ RAM
RAID data mirroring on all servers
Redundant gigabit backbones
Backup power generators
Search engine submission
(قیمت (سالیانه Rls. 650,000 Rls. 1,100,000 Rls. 1,850,000 Rls. 2,900,000